مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

Cura (Mankati UM)   V 5.3 multi language (download)

Cura (Mankati UM)   V 4.4 multi language (download)

Cura  13.11.2  for linux (download)

Cura  13.11.2  for Mac os (download)

Repetier Host   V 0.95 F (download)

Slic3r  V 0.9.10b – slicing soft ware  32 bit (download)

Slic3r  V 0.9.10b – slicing soft ware  64 bit (download)

Slic3r  V 1.1.5 –  new slicing soft ware  32 bit (download)

Slic3r  V 1.1.5 –  new slicing soft ware  64 bit (download)

Slic3r  V 1.1.5 –  new slicing soft ware  for Mac os (download)

Mankati fullscale XT dual head fire ware (download)

Mankati fullscale XT Catalog (download)

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست