مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

 

E3D Hotend

 

قیمت  :

اکسترودر 2 نازل MK9

 

قیمت  : 950,000 تومان

اکسترودر MK9

 

قیمت  :450,000 تومان

 

Stepper Driver A 4988

 

قیمت  : 28,000 تومان

Arduino Mega 2560

 

قیمت  : 200,000 تومان

Ramps 1.4

 

قیمت  : 150,000 تومان

Stepper Motor Nema 17

 

قیمت  : 220,000 تومان

Smart Controller LCD 12864

 

قیمت  : 200,000 تومان

Smart Controller LCD 2004

 

قیمت  : 130,000 تومان


Termistor NTC 100 K

 

قیمت  : 24,000 تومان


Heater cartridge

 

قیمت  : 25,000 تومان


Heat Bed

 

قیمت  : 100,000 تومان


MK9 Heater Block

 

قیمت  : 20,000 تومان


MK9 Hotend Pipe

 

قیمت  : 20,000 تومان


MK9 Nozzle -0.4 mm

 

قیمت  : 10,000 تومان


Ball Screw

 

قیمت  :


Time Belt GT2

 

قیمت  : 40,000 تومان


Timing Pulley GT2

 

قیمت  : 25,000 تومان


LM8 UU

 

قیمت  : 15,000 تومان


Shaft 8 mm

 

قیمت  : 120,000 تومان


Lead Screw

 

قیمت  : 80,000 تومان


MK7 Gear

 

قیمت  : 10,000 تومان


MK9 Gear

 

قیمت  : 20,000 تومان


Flexible Coupling

 

قیمت  : 45,000 تومان


Fan Guard 40 mm

 

قیمت  : 2,000 تومان


Fan 80 mm

 

قیمت  : 60,000 تومان

Fan 40 mm

 

قیمت  : 30,000 تومان


SD Card - 4 GB

 

قیمت  : 80,000 تومان


Power Supply 12V - 15A

 

قیمت  : 150,000 تومان


Power Supply 12V - 30A

 

قیمت  : 200,000 تومان


Hot Bed Spring

 

قیمت  : 2,000 تومان


Optical Endstop

 

قیمت  : 25,000 تومان


Mechanical Endstop

 

قیمت  : 7,500 تومان


MK9 Nozzle 0.5 mm

 

قیمت  : 15,000 تومان


MK9 Nozzle 0.3 mm

 

قیمت  : 15,000 تومان


MK9 Nozzle 0.2 mm

 

قیمت  : 15,000 تومان


Mankati Nozzle 0.5 mm

 

قیمت  : 50,000 تومان


Mankati Nozzle 0.3 mm

 

قیمت  : 50,000 تومان


MK9 Nozzle 0.8 mm

 

قیمت  : 15,000 تومان


 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

  

 

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست